Privātuma politika

AS “SIROWA Dental Clinic”
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS
KLIENTIEM (PACIENTIEM) UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1. Informācija par pārzini
Mūsu nosaukums ir AS “SIROWA Dental Clinic”, reģistrācijas numurs: 40203053002, juridiskā
adrese: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045.
Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67 098 260 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā
pasta adresi: klinika@sirowa.com.
2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu
apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā)
norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu,
rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: datuspecialists@sirowa.com.
3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu (pacientu), interneta vietnes
apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās
komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu
(pacientu), Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir
aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc
nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.
Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu
apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos
(piemēram, pakalpojumu līgumos, sīkdatņu izmantošnas noteikumos) var būt sniegta
papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas
tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.
Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu
apstrādes paziņojumiem:
– Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejami www.sirowaclinic.com)
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot
konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu
apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem
nolūkiem, tai skaitā:
a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un
nodrošināšanai –
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, iegūt Jūsu
kontaktinformāciju, iegūt Jūsu veselības informāciju, nodrošināt atbilstošu
maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums
ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī
rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu
piedziņu.
Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami
vismaz sekojoši Jūsu personas dati: klienta (pacienta) vārds, uzvārds, personas kods
vai dzimšanas dati, nepilngadīgā pacienta likumisko pārstāvju vārds, uzvārds,
personas kods; telefona numurs, adrese, e-pasta adrese; informācija par pacienta
veselības stāvokli un informācija, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
– datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās
daļas a punkts un 9.panta otrās daļas a punkts) ārstniecības pakalpojumu
saņemšanas nolūkos;
– līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta
pirmās daļas c punkts);
– pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta
pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta (pacienta) identificēšana,
nepilngadīgā pacienta likumisko pārstāvju identificēšana, saziņas ar Jums
nodrošināšana;
– apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas i punkts) – attiecībā
īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai
citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Ārstniecības likuma, Pacientu
tiesību likuma un tiem pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasības attiecībā uz
ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, pacientu datu nodošanu/uzkrāšanu veselības
informācijas sistēmā, medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva
likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpat normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā mums būtu jāsniedz noteiktā informācija par
Jums citām ārstniecības iestādēm ārstniecības mērķu sasniegšanai, valsts
institūcijām (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai,
Veselības inspekcijai, Valsts zaļu aģentūrai, uzraugošajām iestādēm/institūcijām,
tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem,
bāriņtiesai, Valsts probācijas dienestam, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas
izmeklēšanas iestādei — likumā noteikto funkciju veikšanai) un tiesībsargājošām
iestādēm.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus:
klienta (pacienta), nepilngadīgā pacienta likumisko pārstāvju vārds, uzvārds,
personas kods, adrese; pacienta veselības informācija.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
– juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši
piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās
personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1) klientu (pacientu) datiem – zobārsti, zobārstu asistenti un mūsu darbinieki vai tieši
pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei (t.sk.
piekļuve īpašas kategorijas datiem);
2) pēc rakstveida pieprasījuma un mūsu iestādes vadītāja rakstveida atļaujas
saņemšanas – citas ārstniecības iestādes ārstniecības mērķu sasniegšanai, valsts
institūcijas un tiesībsargājošās iestādes (piemēram, Valsts darba inspekcija,
Veselības inspekcija, Valsts zaļu aģentūra uzraugošās iestādes/institūcijas, tiesa,
prokuratūra, policija, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, bāriņtiesa, Valsts
probācijas dienests, tiesībsargs, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestāde — likumā
noteikto funkciju veikšanai);
3) Jūsu radinieki Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos;
4) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai
nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti,
datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar
pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
5) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais
pamats, piemēram, laboratorijas pakalpojumu sniedzēji, ortodontijas pakalpojumu
sniedzēji, apdrošināšanas kompānijas, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu
risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas,
kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri);
6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus
mēs izvēlamies?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību
un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi
izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās
nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta,
ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1) ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
3) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī
šajā dokumentā.
7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas
Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši
attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu
prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu
prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā),
kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav
nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus: • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums
tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
• saskaņā ar 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.265 „Medicīnisko
dokumentu lietvedības kārtība” personas datus, kas atrodas Zobārstniecības pacienta
ambulatorā kartē un Operāciju reģistrācijas žurnālu mēs glabāsim 10 gadus;
• personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim
attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par
grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie
nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā
norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
• Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma
termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem –
10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī
Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības
Jums ir tiesības saņemt Pacientu tiesību likumā noteikto informāciju par ārstniecības
pakalpojumu saņemšanas iespējām un to apmaksas kārtību, ārstējošo ārstu un citu veselības
aprūpes procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu, profesiju,
specialitāti un kvalifikāciju; informāciju par savu veselības stāvokli, ārstniecības plānu un
Jums sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem, kā arī citu Pacientu tiesību likumā noteikto
informāciju.
Jums ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pieprasīt un saņemt
izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim,
izņemot fizisko personu datu aizsardzības regulējumā noteikto. Jums ir arī tiesības saņemt
informāciju par Jūsu medicīniskajos dokumentos iekļautās informācijas izmantošanu saskaņā
ar Pacientu tiesību likumā un fizisko personu datu aizsardzības regulējumā noteikto.
Izrakstus, norakstus un kopijas mēs apņemamies Jums izsniegt 3 (triju) darbdienu laikā no
attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas, savukārt, informāciju, ko Jums paredzēts
izsniegt saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulējumu, Jūs varēsiet saņemt
termiņos, kā tas ir noteikts zemāk šajā punktā.
Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas
personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar
mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu
apstrādes nolūkus.
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem
personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes
ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā
datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc,
Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs
pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad
attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas
savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu klīnikas telpās
pēc adreses: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, katru darba dienu no plkst. 10-16;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi:
Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045.
3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: klinika@sirowa.com,
ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un
atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai
nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā
brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas
pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas
atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama tiesību aktos
noteikto prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai
citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem
jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi,
mēs aicinām vispirms vērsties pie mums kā tas ir noteikts šī paziņojuma 2.punktā.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos
problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu
aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus
Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas

mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-
paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam ārstniecības pakalpojumu sniegšanas Jums
nolūkos, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos
pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas
informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas
informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojuma sniegšanas iespējamību, darījuma
attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to
iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma
nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir
brīvprātīga.
Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz
personas datu apstrādi:
1) Ārstniecības likums, Pacientu tiesību likums un uz tā pamata izdotie Ministru
kabineta noteikumi nosaka, ka Jums ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecībā un
jāsniedz mums šāda informācija:
• Jūsu personu identifikācijas dati un kontaktinformācija,
• informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai,
• informāciju par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai
veselību;
• par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
• par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām.
2) Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā
darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds,
personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav
norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.
12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
1) no Jums, griežoties pie mums ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nolūkos;
2) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
3) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
4) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
5) no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
6) tīmekļa vietnē www.sirowaclinic.com, izmantojot sīkdatnes (cookies);
7) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu
kredītspēju, varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai; vai
iegūstot informāciju par Jums no valsts vienotās veselības nozares elektroniskās
informācijas sistēmas (e-veselība);
8) attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem.
13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

× Spied šeit, lai uzsāktu saraksti Available from 08:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday